Новости Тункинский национальный парк

Амитадые тооложо бүридхэбэ

Түнхэнэй Үндэһэтэнэй хүреэлэндэ ан амитадые үбэлэй сагта тооложо бүридхэлгын хаһын дүнгүүд һаяхана согсологдобо. Байгаали хамгаалгын энэ дэбисхэр дээрэ тус ажал февраль һарада ябуулагдаа.
Ан амитадые үбэлэй тоо лолго эршэтэйгээр ябуу лагдаа, — гэжэ Үндэһэтэнэй хүреэлэнэй захирал Баир Байминов эрдэмэй техническэ зүблэлэй сугла ан дээрэ тэмдэглээ.
Февралиин 14−27-ой үдэрнүүдтэ гүрэнэй 24 инспекторнүүд тоолол го хээ. 42 зүргөөр ябажа, 400 гаран модо гаталһан байна.
Шоно, бодон гахай, үнэгэн, буга, хэрмэн, гүрөөһэн, шэлүүһэн, зээгэн, булган, хүдүү, һойр — эдэ амитадай тоо олошороо гэжэ элирүүлэгдээ.
Харин хүдэри (бадангаа) ба хандагай үсөөрөө. Мүн тооложо бүридхэлгын үедэ нэгэшье һолонго дайралдаагүй.
Апрелиин 1-дэ шубуудай улас хоорондын үдэр тэмдэглэгдэбэ. Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэнэй дэбисхэртэ 339 түрэлэй шубууд тоо логдоно. Буряадай Улаан номдо 77- иинь оруулагданхай, Ородой Улаан номдо — 39-иинь.
Энэ ушараар хүреэлэнэй мэргэ жэлтэд «Шубуудые эдеэлүүлэгты!» гэһэн хэмжээ ябуулга үбэлэй үедэ эм хидхэдэг заншалтай. Түнхэнэй айма гай болбосоролой бүхы гуламтанууд эндэ хабаадаһаниинь һайшаалтай. Үхибүүд биологиин багшатайгаа, классайнгаа хүтэлбэрилэгшэтэй хамта шубуудта гэрхэнүүдые бэлдэ жэ, үдэр бүри тиишэнь хоол табидаг байгаа.
Хадын галуунай болон улаан хүзүүтэ поганка шубуудай уурхай заһаха ушар анха түрүүшынхиеэ үндэһэтэнэй хүреэлэнэй дэбис хэр дээрэ 2023 ондо тохёолдоо һэн. Мүн хара хоолойто гагара мүн лэ түрүүшынхиеэ дайралдаа. Эдэ гур бан шубууд Ородой Улаан номдо оруулагданхай юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Түнхэнэй үндэһэтэнэй хүреэлэнэй гэрэл зураг

Другие новости